Qajeelfama Sadarkaa Guddina Barsiisotaa

Sirni nyaataa guyyoota 1000 jalqabaa keessa daa'immaniif barbaachisu akkuma sadarkaa guddina. Hiikkaan jechootaa sadarkaa barruutti, hikkaan jechamaa sadarkaa barruutti, hiikkaan himaa sadarkaa barruutti ta'u qaba. Fulbanaa 23,2015 Godina addaa naannawaa Finfinnee Burraayyuu, Holotaa fi Walmaraatti Barruun warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi gaaffiiwwaan mormii Master Plan Finfinnee qaban bittinneeffamuun dabballootni Wayyaanee muddama guddaa seenan. Amantaa uummataa. Abbaan sagalee Waaqayyootiif abboomamu kan inni godhu isa kanaa dha. 19 Bitootessa 8 18 Hagayya bara 2008 bara 2009 Gatiin Gatiin qar. 15 "Komishinii"jechuun Komishinii Siivil Sarviisii Mootummaa Naannoo Oromiyaadha. 10)Akkaataan magaalaan kamiyyuu sadarkaa irra Jirurraa sadarkaa itti aanutti guddatu yookiin gadi ittl bu'an, akkasumas yeroon turtli sadarkrchaa fl dhimmootni blroo Dambil bahuun. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. kanneen kana ni qabdu. Download Printable Form Mo 500-3041 In Pdf - The Latest Version Applicable For 2019. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Naannoo tokkoo keessatti qajeelfama faayinaansii hordofuun bittaa meeshaalee motummaa gaggeessuu,Akkasumas,faayinaansiin motummaa qixa sirrii fi seera qabeessa ta’een adeemsisuu fi birriin motummaa bahii ta’ee faayidaa birrii bahii ta’een wal gituun hojii irra olee taanaan ol’aantummaan seeraa fi qajeelfamnii faayinaansii mirkanaa’ee jachuun ni danda’ama. Sobdootaafi warreen malaamaltummaadhaan jiraatanis qaanessaa tureera. jiru ni beekama. Galmeen barattootaa bara barnootaa 2012 Hagayya 20/2011 guutuu Oromiyaatti eegalamee jira. Qajeelfama haara hammanaa qaamma miidhamtumaaratti. Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Waldaa Offisera Seeraa Oromiyaa/oromia Legal Officer Association, Addis Abeba, Addis Ababa. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababa (reason), sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Itti aansuudhaan Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee 1ffaa jedhamuun beekamurraa barnoota Faarmaasiistiin digirii jalqabaa bara 1966tti fudhate. Hanqina Mala Qomaan Afaan Barsiisuu Mala barsiisota giddugaleeffate ta'uusaa Barattootaaf bakka kennuu dhiisuu isaa Eeggattummaa fiduu isaa. Amantaa uummataa. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Full text of "suuraa qiyaamaa afan oromootiin, the ressurrection. Aadde Iteenash Margaan hojii ogummasaanii barsiisummaarraa gara W/ra aadaa fi turizimiitti haadha adeemsa hojii ta'uun yeroo dheeraa hojjechaa erga turanii booda,mormii maaster pilaanii finfinnee sadarkaa hojjettootaatti waan balaaleffataniifii reebicha fi hidhaa Oromootarratti adeemsifamu dargaggoota Oromoorraa qolachuun nama seenaa gaarii godhataniifi jaalala. Mirgoonni kanneen kun maxxansa gurraachan dhiyeeffaman. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Fakkeenyaaf, yaada garaa isaa isa Macaafa Qulqulluudhaan leenjiʼe ni dhaggeeffata. Amma garuu yeroo jaarmiyaa siyaasaa akka. Dorgoomii calala guddina sadarkaa xumuramee hojii adeemsisaa mummee warshichaan guyyaa mirkanaa’e eegalee hanga guyyaa kudha shaniitti dorgomtootaaf iffatti ni ibsama. Kun Weebsaayitii Dhugaa Baatota Yihowaa seera qabeessa taʼe dha. Oromoota muraasa yeroo sana Carraa barnootaa argatan keessaa tokko yoo ta’an Barnoota sadarkaa 1ffaa achuma magaalaa Tokkee Kuttaayeetti Barnoota sadarkaa 2ffaa immoo Magaalaa Ambootti haala gaariin hordofuu dhaan Qabxii Olaanaa galmeessisanii Yunversiitii Finfinnee seenuudhaan barnoota Saayinsii Siyaasaa hordofuu jalqaban. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraaf mana hojii sana keessaa ture qorachuudhaan qajeelfama ture sana jijjiiree namoota hedduudhaaf bu’aa ta’eera. akka sadarkaa guddina abaaboo suufiitti fakkeessuun waliin baranna. Duula kana garuu barattoonni biyyaatti kutaa 10 ol jiran hundii kan irratti hirmaatani malee kan barattoota Oromoo qofaa hinturre. ) (Yaazoo Kabbabaa Irraa)Oromoo! Balaa gaafa guyyaa 23/11/2016 narra gahe ilaalchisee hedduun keessan nafaana dhibamaa akka turtaniifi deeggrsa barbaachisu mara naaf gochuu keessaniif galanni kiyya yoomiyyuu caalaa dacha dachaan isin yaa gahu, Rabbiitti aanaa kabajamaa, ofitti aanaa jaalatamaa!. Isin sanada irra deebi'anii dhiyachuu yoo hin gaafanne ta'e ykn iyyannoo kana guyyaan dhalootaa daa'ima keessanii kan waggaa afuriffaa otuu hin gahiin yoo xiqqaate guyyoota 60 dura yoo hin deebisne yoo ta'e, tajaajilli daa'ima keessaniif Maamila Bulchiinsa. Mirgoonni kanneen kun maxxansa gurraachan dhiyeeffaman. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL